Tijdig belang van motiveren voor vertrouwelijk inbrengen processtukken

Cornelis van der Sluis 31-08-2022
0 reacties

Vragen om herziening met een betere motivering voor een beroep op 8:29 Awb slaagt niet

In een uitgebreid artikel voor de Ars Aequi ben ik al ingegaan op het serieuze werk dat gemaakt moet worden van het onder geheimhouding inbrengen van processtukken. Een en ander behoeft een gedegen motivering per onderdeel van een document (zie bijvoorbeeld ook weer deze geheimhoudingsbeslissing van 30 augustus waarin koopovereenkomsten en bijlagen daarbij indringend worden beoordeeld). In die opdracht was de burgemeester van Amsterdam eerder niet geslaagd en dus oordeelde de geheimhoudingskamer dat bepaalde documenten ongeschoond moesten worden ingebracht.

Het ging om een zienswijze die gelet op diens aard en betekenis in beginsel ongeschoond van de processtukken deel behoort uit te maken. Dat gold dus ook om de daarin opgenomen namen en contactgegevens van behandelend ambtenaren en medewerkers van adviesbureau Scholten & Partners en het Verwey-Jonker Instituut. De Afdeling vond het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen in dit geval niet zwaarder wegen dan het belang dat de andere procespartij kennis zal nemen van deze gegevens. Reden hiervoor was het feit dat de betrokken ambtenaren ambtsdragers zijn die uit hoofde van hun functie naar buiten treden. Dat gold ook voor de medewerkers van adviesbureau Scholten & Partners en het Verwey-Jonker Instituut.

De burgemeester kan zich er niet in vinden en doet een herzieningsverzoek. Hierbij komt zij met een verbeterde motivering, zo zou je kunnen stellen. Wederpartij is een journalist van de Telegraaf, met een groot bereik, het gaat om ambtenaren zonder mandaat, de (contact)gegevens zijn niet nodig voor het specifieke belang van de wederpartij in de bodemkwestie.

Dit alles is geen reden om terug te komen op de geheimhoudingsbeslissing, aldus de Raad van State in deze uitspraak. De motivering is nieuw, de feiten en omstandigheden niet. En daarvan moet wel sprake zijn bij een herzieningsverzoek. Misschien best ok dus die motivering, maar te laat.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen