Update Rechtbank Amsterdam 21 januari 2020; Wbp-verzoek of Wob-verzoek, de eisen aan een Wbp-besluit

Cornelis van der Sluis 10-03-2020
0 reacties

Een om meerdere redenen interessante uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Een om meerdere redenen interessante uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Wob-verzoek of Wbp-verzoek

Een belangrijk aspect vormt de vraag of een verzoek van één van de eisers (o.a. gebaseerd op de Wbp) om te ontvangen alle informatie tussen een zorginstelling en de Inspectie voor de Geozndheidszorg én tussen de IGZ en de Tweede Kamer wel mocht wordt ‘omgevormd’ tot een Wob-verzoek.

Eerder wees ik al op deze problematiek in een artikel over Privacy en de openbaarheid van overheidsinformatie (zie onder 1.1.2). Door hetgeen tijdens de bezwaarzitting tegen het Wob-besluit is aangegeven, heeft IGZ een en ander óók als een verzoek op grond van de Wbp aangemerkt en aldus daar op beslist.

De vraag naar de status van het verzoek – Wob of Wbp – wordt relevant voor de vraag of een dwangsom wegens niet tijdig beslissen aan de orde kan zijn (bij de Wob niet, bij de Wbp wel). De rechtbank – in navolging van de Raad van State – kijkt kritisch naar het verzoek zelf en de andere omstandigheden. In dit geval acht de rechtbank niet doorslaggevend dat de Wbp is genoemd (dat is ook niet altijd bepalend voor de vraag of iets een Wob-verzoek is, zie ook dit blog) maar vooral wat er wordt gevraagd. Primair leek het verzoeker niet te doen om te weten of hun persoonsgegevens werden verwerkt. Men wilde documenten en correspondentie. Dat maakt het volgens de rechtbank dus eerder een Wob-verzoek. Een dwangsom was dus niet aan de orde.

Zorgverlener die informatie heeft verstrekt belanghebbende?

Een ander belangrijk aspect is dat de de zorgverlener als belanghebbende wordt toegelaten in de Wbp-procedure omdat zij opkomt voor de (privacy)belangen van haar personeel. Veel documenten zijn bovendien afkomstig van de zorginstelling.

Eisen aan een Wbp-besluit

Tot slot maakt de rechtbank nog maar eens duidelijk dat anders dan de Wob, de Wbp niet vanzelfsprekend leidt tot het verkrijgen van de onderliggende documenten waarin persoonsgegevens zijn verwerkt. De Wbp vraagt om een volledig overzicht in begrijpelijke vorm van deze persoonsgegevens wordt verstrekt, voorzien van een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsook de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Dat is iets anders dan de documenten waar het overzicht op gebaseerd is. Met het overzicht, waaruit blijkt welke persoonsgegevens zijn verwerkt, per document, en wie ontvangers en verzenders zijn geweest voldoet IGZ aan de eisen van de wet.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen